Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ και Ε.Σ.Κ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

 

Από Δευτέρα 19/02/2024 και ώρα 11:00 π.μ. έως Τετάρτη 21/02/2024 και ώρα 09:00 μ.μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την οριστική υποβολή της ένστασης, πρέπει να πατήσετε το κουμπί Οριστική Υποβολή.
Πατήστε εδώ για να δείτε όλη την ανακοίνωση


 

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Τελικής Βαθμολογίας και Επίδοσης 2023Β

 

                  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

                         Τελικής Βαθμολογίας
                                      (Μ.Ο. βαθμών προόδου, εργασίας και τελικής εξέτασης)
                               και Επίδοσης
                                   2023Β

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ κλικ εδώ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ κλικ  εδώ

 


 


Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης 2024Α

 

Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης 2024Α

ΕΝΑΡΞΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024Α

 

Παράταση προγράμματος επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων ΙΕΚ με κωδικό MIS 5131399

Παράταση προγράμματος επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων ΣΑΕΚ     με κωδικό MIS 5131399

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της  χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής , να υποβάλλουν σχετική αίτηση (συνημμένη) συμπληρώνοντας με √ το πρώτο πεδίο της δήλωσης “Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ” . Η προβλεπόμενη βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποζημίωση υλοποίησης Π.Α καλύπτεται μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» που εντάχθηκε με κωδικό MIS 5131399 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και η οποία θα συνεχίσει στο πλαίσιο του Προγράμματος « Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 29/02/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία της Πειραματικής Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην ΠΔΙΕΚ) Βέροιας και να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα  πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός  της ανωτέρω προκαθορισμένης ημερομηνίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1) Κατά την ημερομηνία έκδοσης (8/2/2024) της παρούσας ανακοίνωσης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ.

2) Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους στη ΣΑΕΚ φοίτησης και να έχει γίνει η σχετική καταχώρηση έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

3) Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η Πρακτική Άσκηση να έχει ολοκληρωθεί έως 30/09/2024.

4) Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης για την μη υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη με σχέση Α΄ βαθμού συγγένειας

Οι προϋποθέσεις επιδότησης θα ορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι επιδοτούνται όλοι οι μήνες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης μετά την 1/9/2021 με προσκόμιση του εντύπου Εργάνη για το διάστημα από 1/9/2021 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διαθέσιμες θέσεις: έως εξαντλήσεως του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Διαδικασία επιλογής: η επιλογή των καταρτιζόμενων πραγματοποιείται με ιεραρχική σειρά κατάταξης βάσει της ημερομηνίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.